Změny označení

 

 

Červen 2015 představuje termín splnění ohledně nové evropské legislativy, která řeší označování různých produktů, jako např. barev, lepidel, rozpouštědel, čisticích prostředků a produktů určených k údržbě.
Tato stránka vás seznámí s informacemi, které potřebujete znát, abyste produkty pro domácnosti nadále používali bezpečně.

Závazkem odvětví výroby čisticích prostředků a produktů k údržbě je uvádět na trh produkty, které jsou bezpečné pro spotřebitele, kteří je používají, i pro životní prostředí. Jako spotřebitel takové produkty často používáte, abyste mohli mít radost z čistého domova a tkanin. Při zajišťování bezpečného používání a uchovávání těchto produktů hrajete také zcela zásadní roli.
Již po dlouhou dobu jsou na obalech produktů uvedeny informace, jejichž účelem je upozornit spotřebitele na potřebná bezpečnostní opatření. Je tomu tak vzhledem kzákonným požadavkům které jdou ruku v ruce s dobrovolnými iniciativami příslušného průmyslového odvětví.

Co je nového?

Od začátku roku 2015 se na mnohých produktech určených k úklidu domácnosti začaly podobně jako u ostatních produktů s obsahem chemických látek objevovat nová označení. Je tomu tak proto, že začalo platit nové evropské nařízení (“CLP”) To předepisuje, jak mají být čisticí prostředky „klasifikovány“ (s ohledem na jejich možný vliv na člověka anebo životní prostředí), a pak také to, jak mají být „označeny“ (v souladu s jejich klasifikací). Navíc se také změnil vzhled označení. Legislativa předepisuje povinné prvky označení (symboly, text, barvy), které nesmějí být výrobci nijak upravovány či pozměňovány. Společnostem byla dána dvouletá lhůta přechodného období (2015-2017), kdy musí přejít ze starého systému na nový.

Chcete-li se dozvědět více o změnách označení čisticích prostředků pro domácnost, stáhněte si přiložený leták sdružení A.I.S.E. „Jak číst označení“ (v angl. Read the Label), který obsahuje také srovnání starých a nových symbolů).

Nová legislativa se vyznačuje konzervativnějšími kritérii klasifikace, co se týče bezpečnosti pro zrak, pokožku a životní prostředí ve srovnání s dříve platnými předpisy

V důsledku toho mnoho produktů, které v minulosti nebyly klasifikovány a označeny, může být nyní označeno a obsahovat varovné symboly a bezpečnostní věty v souladu s "novou" klasifikací. .
Nově uvedené informace (symboly, design a prohlášení) na produktech (viz tabulka níže).

To konkrétně znamená, že produkt, jehož složení se nezměnilo, bude opatřen jiným označením nebo ponese takové označení vůbec poprvé. Neznamená to, že by byl produkt nebezpečnější nebo méně nebezpečný. Stejně tak, jak tomu bylo již v minulosti, je i nadále důležité používat produkty bezpečným způsobem..

S čím se můžete u nového označení čisticích prostředků a produktů k údržbě setkat?

Níže uvedená tabulka uvádí výstražné symboly nařízení CLP a související věty, se kterými se na produktech setkáte. Níže uvedený seznam není vyčerpávající. Za označení každého dokončeného produktu nese odpovědnost společnost, která jej uvede na trh, protože označení závisí na složení produktu. Níže uvedený seznam je informativní. Jeho cílem je pomoci vám pochopit, jaké informace se mohou případně objevit na etiketách čisticích prostředků a produktů určených k údržbě. Pomůže vám také seznámit se s tím jaká bezpečností opatření je třeba uplatnit.

Výstražný symbol Související signální slovo Na jakých produktech se s ním pravděpodobně setkáte?
(Pozn.: informativní seznam)
Spolu s jakou větou o nebezpečnosti se pravděpodobně objeví?
(Pozn.: tento seznam není vyčerpávající)
Jaká bezpečnostní opatření je třeba uplatnit? (jaké věty mohou doprovázet výstražný symbol – věty s pokyny pro bezpečné zacházení) (Pozn.: tento seznam není vyčerpávající)
VAROVÁNÍ

Prací prostředky (práškové/tekuté) Tekuté čisticí prostředky na ruční mytí nádobí Univerzální čisticí prostředky Čisticí prostředky do myček (práškové/tekuté)

“Způsobuje vážné podráždění očí.”
Anebo
“Dráždí kůži.”

Výstražný symbol s vykřičníkem se objeví v případě, že by mohl produkt způsobit potenciálně podráždění kůže, očí nebo kůže i očí zároveň. Proto budou za normálních okolností na etiketě uvedeny oficiální informace CLP o klasifikaci, označení a balení látek a směsí, které je nutno dodržovat:

“Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.” “Uchovávejte mimo dosah dětí. ”
Výstražný symbol Související signální slovo Na jakých produktech se s ním pravděpodobně setkáte?
(Pozn.: informativní seznam)
Spolu s jakou větou o nebezpečnosti se pravděpodobně objeví?
(Pozn.: tento seznam není vyčerpávající)
Jaká bezpečnostní opatření je třeba uplatnit? (jaké věty mohou doprovázet výstražný symbol – věty s pokyny pro bezpečné zacházení) (Pozn.: tento seznam není vyčerpávající)
nebezpečí 

Žíravé čističe odpadů, čističe toalet na bázi kyselin, odstraňovače vodního kamene apod.

“Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.”

Toto varování bude uvedeno tehdy, pokud může být produkt žíravý pro kůži (a nevyhnutelně také pro oči).
Vezměte prosím na vědomí, že produkty žíravé pro kůži musí být prodávány v obalech, které jsou opatřeny schválenými uzávěry s bezpečnostní ochrannou před dětmi. Proto mohou být na etiketě uvedeny níže uvedené oficiální informace o klasifikaci, označení a balení látek a směsí, které je nutno dodržovat:

“Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.” “Uchovávejte mimo dosah dětí.”
“Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.” “PŘI STYKU S KŮŽÍ:/PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: / Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.”
nebezpečí 

Prací prostředky (práškové/tekuté)
Tekuté čisticí prostředky na ruční mytí nádobí
Univerzální čisticí prostředky.

V příslušných případech také čisticí prostředky do myček (práškové/tekuté)

“Způsobuje vážné poškození očí.”

Toto varování bude uvedeno tehdy, pokud může produkt způsobit poškození očí
Proto mohou být na etiketě uvedeny níže uvedené oficiální informace o klasifikaci, označení a balení látek a směsí, které je nutno dodržovat:

“Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.” “Uchovávejte mimo dosah dětí.”
“Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.” “PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:”
“Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.”
Výstražný symbol Související signální slovo Na jakých produktech se s ním pravděpodobně setkáte?
(Pozn.: informativní seznam)
Spolu s jakou větou o nebezpečnosti se pravděpodobně objeví?
(Pozn.: tento seznam není vyčerpávající)
Jaká bezpečnostní opatření je třeba uplatnit? (jaké věty mohou doprovázet výstražný symbol – věty s pokyny pro bezpečné zacházení) (Pozn.: tento seznam není vyčerpávající)
VAROVÁNÍ

Čisticí prostředky pro čelní skla automobilů, Čisticí prostředky na okna, Určité univerzální čisticí prostředky

“Hořlavá kapalina a páry.”

Toto varování bude uvedeno tehdy, pokud může být produkt hořlavý.
Proto mohou být na etiketě uvedeny níže uvedené oficiální informace o klasifikaci, označení a balení látek a směsí, které je nutno dodržovat:

“Uchovávejte mimo dosah dětí. ”
“Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.”

Aerosoly:
“Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.”
“Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.”
“Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50° C”
nebezpečí 

Aerosoly (jako např. osvěžovače vzduchu, insekticidy, leštidla, čističe na trouby apod.)

Extrémně hořlavý aerosol.
“Hořlavý aerosol.” “Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.”

Výstražný symbol Související signální slovo Na jakých produktech se s ním pravděpodobně setkáte?
(Pozn.: informativní seznam)
Spolu s jakou větou o nebezpečnosti se pravděpodobně objeví?
(Pozn.: tento seznam není vyčerpávající)
Jaká bezpečnostní opatření je třeba uplatnit? (jaké věty mohou doprovázet výstražný symbol – věty s pokyny pro bezpečné zacházení) (Pozn.: tento seznam není vyčerpávající)

Buď bez žádného z níže uvedených signálních slov,

NEBO

VAROVÁNÍ

Insekticidy Osvěžovače vzduchu Určité čisticí a dezodorační přípravky pro toalety Určité prací prostředky a tekuté čisticí prostředky na ruční mytí nádobí (založené na chlornanech)

“Vysoce toxický pro vodní organismy.”
nebonebo
“Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.”

Toto varování může být uvedeno, má-li produkt vysokou koncentraci nebo zhutněnou formu. Vezměte nicméně na vědomí, že označení bezpečnostních opatření obvykle zohledňuje přepravu velkých objemů produktu. V čisticích prostředcích se nadále využívají rychle odbouratelné složky a při každodenním používání nepředstavují riziko vůči životnímu prostředí, protože jsou tyto produkty odstraňovány v čistírnách odpadních vod a nejsou přímo vypouštěny do životního prostředí.

(*V případě havárie větší únik během dopravy nebo pri uložení ve skladu může znamenat lokální přechodné nebezpečí pro vodní cesty, pokud nejsou přijata potřebná opatření, a proto je zde uvedena tato výchozí klasifikace).

Proto mohou být na etiketě uvedeny níže uvedené oficiální informace o klasifikaci, označení a balení látek a směsí, které je nutno dodržovat: Proto mohou být na etiketě uvedeny níže uvedené oficiální informace o klasifikaci, označení a balení látek a směsí, které je nutno dodržovat:

“Uchovávejte mimo dosah dětí. ”
“Zabraňte uvolnění do životního prostředí.”
“Odstraňte obsah/obal …”
“Uchovávejte mimo dosah dětí.”
“Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.”

 


NOTES:

  1. Produkty uváděné na trh jsou bezpečné, pokud jsou používány v souladu s účelem použití.
  2. Symboly a slovní popis jsou uvedeny, aby spotřebitele upozornily na nebezpečí, která mohou některé produkty představovat. Pokud spotřebitelé používají produkty v souladu s pokyny na etiketách, nejsou těmto rizikům vystaveni.
  3. Zvláštní pozornost by měli spotřebitelé věnovat produktům opatřeným uzávěry s bezpečnostní ochrannou před dětmi.
  4. Úplný seznam symbolů klasifikace, označení a balení látek a směsí (tzv. CLP) naleznete zde.
  5. Symboly a text jsou určeny zejména profesionálním pracovníkům, kteří s produkty manipulují ve velkých objemech během přepravy a skladování. Proto jsou uvedeny nebezpečné látky a zdůrazněna potenciální rizika.
In all cases: Read the label & keep detergents and maintenance products away from children!

Aby bylo možné produkt používat bezpečně, musí se spotřebitel VŽDY seznámit s údaji na etiketě, protože obsahují důležité informace.
Věnujte také pozornost následujícím bezpečnostním informacím, které mohou být dobrovolně uvedeny na obalu výrobcem, a to zejména:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou. Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem.

Úplný seznam ikon bezpečného používání sdružení A.I.S.E. zobrazíte kliknutím sem.

Seznamte se také s konkrétní webovou kampaní s cílem propagace bezpečného používání kapslí tekutých pracích prostředků:
www.keepcapsfromkids.eu

Další informace

Chcete-li získat podrobné informace o legislativě týkající se klasifikace, označení a balení látek (tzv. CLP), můžete:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français